بازبینی (ایمان به خداوند)
     face
  •   
  •  
الله جمیل و زیبا است

Icreasefontsize decreasefontsize

بازبینی (ایمان به خداوند)

1- دین و ایمان چه رابطه ای با آرامش و آسایش دارد؟ توضیح دهید.

2- ایمان را تعریف و آثار آن را بر جوامع توضیح دهید.

3- مقتضیات و لوازم ایمان به خداوند کدام اند؟

4- برترین اعمال و پاکترین آن در نزد خداوند بلند مرتبه کدام اند؟

5- از ثمرات ایمان به الله تعالی کدامین را بر خود و خانواده و جامعه احساس کرده اید. چند تا را نام ببرید؟

6- مقتضیات ایمان به پیامبران چیست؟

7- چرا لازمه ایمان به رسول خدا صلی الله علیه و سلم محبت با یاران اوست؟

8- رویدادها و احوال روز قیامت را به ترتیب از نشانه های کوچک تا ورود به بهشت یا دوزخ توصیف کنید.

9- مهمترین اعمالی که سبب ورود به بهشت و نجات از دوزخ می شوند کدام اند؟

10- ثمرات ایمان به آخرت را در عبادت، خشیت و محبت الله تعالی توضیخ بدهید.

11- بزرگترین و مهمترین نعمت بهشت چیست؟ و سبک ترین عذاب دوزخ کدامین است؟

   
مشترک شو