مفهوم ایمان به خداوند و حقیقت آن
     face
  •   
  •  
الله جبران کننده است

Icreasefontsize decreasefontsize

مفهوم ایمان به خداوند و حقیقت آن

ایمان صادقانه، زندگی با معنویت و میدان شادمانی ها

راحتی و خوشی نفس جز با ایمان به خداوند ممکن نیست و نفس غیر مومن همیشه ترسان و سرگردان و ناتوان باقی می ماند و هرگز به استقرار و آرامش نمی رسد و ایمانی که سبب نجات و رهایی است ایمان به الله است و ایمان به آن معنی است که فرد تصدیق قطعی بکند مبنی بر اینکه پروردگار هر چیز و صاحب و آفریننده آن، الله است و فقط او مستحق عبادات نماز، روزه، دعا، امید و بیم، خضوع و خاکساری است و اوست که تمام صفات کمال را داربوده و از هر عیب و نقص و کمبود پاک و منزه است و اوست باعظمت و ارجمند.

ایمان به الله تعالی نوری به سوی عدل، آزادی، دانش، معرفت، هدایت، آرامش، آسایش و امنیت روانی است.

و ایمان به او شامل ایمان به فرشتگان و کتاب های او و رسولان او و روز رستاخیز و تقدیر خیر و شر از طرف اومی شود و این ایمان اصل سعادت انسان، بلکه بهشت دنیا در این باور و سرانجام آن بهشت آخرت است. ان شاء الله .

و از جهت شرعی عبارت است از : باور قلبی و اقرار به زبان و عمل با اعضای بدن،این باور با طاعت و فرمانبرداری اضافه و با گناه و نافرمانی کاسته می شود.

بعد از فهم این امر باید دانست که اساس پذیرش عمل در نزد الله تعالی ایمان است. به دلیل سخن باری تعالی که می فرماید : {هر‌ كس‌ ‌که‌ ‌از‌ كارهاي‌ شايسته‌ انجام‌ دهد ‌در‌ حالي‌ ‌که‌ مؤمن‌ ‌باشد} (سوره انبیاء آیه 94)

   
مشترک شو