بشناس خداوند آفریننده نو آفرین را
     face
  •   
  •  
الله نور است
   
مشترک شو