بشناس خداوند آفریننده نو آفرین را
     face
  •   
  •  
الله حسابگر و کافی است.
   
مشترک شو