بشناس خداوند آفریننده نو آفرین را
     face
  •   
  •  
الله فاتح و قادر مطلق است
   
مشترک شو