بشناس خداوند آفریننده نو آفرین را
     face
  •   
  •  
الله بسیار صاحب مهر و بخشش و در گذرنده است
   
مشترک شو