بازبینی (شناخت الله آفریننده نو آفرین)
     face
  •   
  •  
الله دوستدار است..

Icreasefontsize decreasefontsize

بازبینی (شناخت الله آفریننده نو آفرین)

1- اگر دلایل وجود الله ظاهر و آشکار است و عقل، حس، فطرت، قانون آسمانی و شرع به آن گواهی می دهند، پس چرا باز هم ملحد یافت می شود؟

2- چرا مردم پیش از احساس الوهیت متوجه ربوبیت خداوند می شوند؟

3- تعدادی از دلایل وجود الله و ربوبیت او را که روزانه مشاهده می کنید نام ببرید.

4- تعدادی از معانی ربوبیت الله عز و جل را نام ببرید.

5- رابطه بین الحاد و خود کشی را شرح داده و بگویید که چرا الحاد منجر به خودکشی می شود؟

   
مشترک شو