بشناس خدایی را که معبود راستینی جز او نیست
     face
  •   
  •  
الله بسیار صاحب مهر و بخشش و در گذرنده است
   
مشترک شو