بشناس خدایی را که معبود راستینی جز او نیست
     face
  •   
  •  
الله دانای باریک بین فرا گیرنده ی همه چیز است.
   
مشترک شو