بشناس خدایی را که معبود راستینی جز او نیست
     face
  •   
  •  
الله گیرنده و گشاینده است
   
مشترک شو