بازبینی (بشناس خدایی را که معبودی جز او نیست) – (1)
     face
  •   
  •  
الله بسیار صاحب مهر و بخشش و در گذرنده است

Icreasefontsize decreasefontsize

بازبینی (بشناس خدایی را که معبودی جز او نیست) – (1)

1- معنی کلمه توحید" لا اله الا الله" چیست؟ و ارکان آن کدامند؟ و شروط آن را نام ببرید؟

2- برخی از رفتارهایی را که ناقض و ضد " لا اله الا الله" هستند ، ذکر کنید . اموری که شاید در زندگی و جامعه شما باشند.

   
مشترک شو