بازبینی ) بشناس خدایی را که معبودی جز او نیست) – (2)
     face
  •   
  •  
الله آشکار است.

Icreasefontsize decreasefontsize

بازبینی (بشناس خدایی را که معبودی جز او نیست) – (2)

1- محبت را معنی کنید؟

2- آثار محبت خداوند را بر خود و زندگی تان بیان نمایید.

3- آیا امکان دارد که خداوند را با محبت و بدون بیم و امید پرستید؟ برای پاسخ از زندگی پیامبران دلیل بیاورید.

4- آن گاه که خداوند بنده ای را به دوستی می گیرد چه چیزی نصیب اومی شود؟

5- رابطه اسماء الله و صفات او را با محبتش توضیح دهید؟

6- آیا امید به خدا به عمل وامی دارد؟ در پرتوی این کلام خداوند در این باره سخن بگویید : {پس‌ كسي‌ ‌که‌ ‌به‌ لقاي‌ پروردگارش‌ اميدوار ‌است‌ بايد ‌که‌ كار پسنديده‌اي‌ انجام‌ دهد و ‌در‌ پرستش‌ پروردگارش‌ كسي‌ ‌را‌ شريك‌ نياورد} (سوره کهف آیه 110)

7- آیا منظور از امید به خداوند نترسدن از اوست؟ یا این که لازمه ترس از خداوند، امید نداشتن به اوست؟

8- نام های خداوند که امید به او را لازم می گردانند، ذکر کنید.

9- مواردی را بیان کرده و سپس بشمارید که سبب افزایش خوف و ترس تو از پروردگار بلند مرتبه می شوند.

10- پاره ای از اسماء و صفات پروردگار را ذکر کنید که سبب ایجاد خوف و ترس در شما می شوند.

11- کسی که از خداوند می ترسد چه کار باید بکند؟

12- اندازه واجب در آثار تعبدی خاص در رفتار و کردار در طهارت، نماز، زکات، روزه و حج کدام است؟

13- ایمان کسی که نماز نمی خواند چگونه است؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید.

14- آیا می توان تصور کرد که فرد نماز بگذارد اما نماز او را از کار زشت و منکر باز ندارد؟

15- ایمان خود را چگونه در رفتار با فرزندان، همسر، خویشان، همسایگان و همه مردم نشان می دهد؟

   
مشترک شو