معنی اله
     face
  •   
  •  
الله بسیار پاک و منزه است.

Icreasefontsize decreasefontsize

معنی اله

{اوست خدایی که معبود[ راستینی] جز او نیست} (سوره حشر آیه 22)

اله: آن معبود اطاعت شده ای است که شایسته پرستش است.{و خداوند را پرستش کنید و چیزی را با او شریک نیاورید} (سوره نساء آیه 36)

   
مشترک شو