بازبینی (دعوت به ایمان خالص)
     face
  •   
  •  
الله دوستدار است..

Icreasefontsize decreasefontsize

بازبینی (دعوت به ایمان خالص)

1- دیدگاه های خود را پیرامون تفاوت میان مخلص و غیر مخلص بنویسید.

2- عکس اخلاص چه می شود؟

3- چه چیز مردم را به ریا کاری یا شرک می کشاند، با وجود اینکه فضل و برتری توحید و اخلاص را می دانند؟

   
مشترک شو