جایگاه اخلاص
     face
  •   
  •  
الله نزدیک است

Icreasefontsize decreasefontsize

جایگاه اخلاص

اخلاص در دین جایگاهی دارد که با هیچ چیز دیگر قابل مقایسه نبوده و هیچ عملی جز با اخلاص پذیرفته نمی شود. خداوند بلند مرتبه در قرآن کریم در آیات فراوانی ما را به داشتن اخلاص یادآوری کرده است. {و فرمان‌ نيافتند جز آنكه‌ ‌خدا‌ ‌را‌‌-‌ ‌در‌ حالي‌ ‌که‌ پرستش‌ ‌را‌ ‌براي‌ ‌او‌ خالص‌ ساخته‌اند، بپرسنتد} (سوره بینه آیه 5)

و خداوند ارجمند و با عظمت می فرماید: {بگو: بي‌ گمان‌ نمازم‌ و عبادتم‌ و زندگاني‌ام‌ و مرگم‌ [همه‌] ‌در‌ راه‌ خداوند، پروردگار جهانيان‌ ‌است (162) او‌ شريكي‌ ندارد و ‌به‌ ‌اين‌ فرمان‌ يافته‌ام‌ و ‌من‌ نخستين‌ [كس‌ ‌از‌] مسلمانانم (‌163)} (سوره انعام آیات 163-162) ، و خداوند ارجمند و با عظمت می فرماید : {كسي‌ ‌که‌ مرگ‌ و زندگي‌ ‌را‌ آفريد ‌تا‌ ‌شما‌ ‌را‌ بيازمايد ‌که‌ كداميك‌ ‌از‌ ‌شما‌ نيكوكارتر ‌است} (‌سوره ملک آیه 2)

و همچنین می فرماید : {بي‌ گمان‌ ‌ما كتاب‌ ‌را‌ ‌به‌ حق‌ ‌به‌ تو نازل‌ كرده‌ايم‌، ‌پس‌ ‌خدا‌ ‌را‌ ‌در‌ حالي‌ ‌که‌ پرستش‌ [خويش‌] ‌را‌ ‌براي‌ ‌او‌ خالص‌ مي‌داري‌، بندگي‌ كن (2) بدان‌ ‌که‌ پرستش‌ ناب‌ ‌از‌ ‌آن‌ خداست} (‌سوره زمر آیه 3-2) ، و می فرماید : {پس‌ كسي‌ ‌که‌ ‌به‌ لقاي‌ پروردگارش‌ اميدوار ‌است‌ بايد ‌که‌ كار پسنديده‌اي‌ انجام‌ دهد و ‌در‌ پرستش‌ پروردگارش‌ كسي‌ ‌را‌ شريك‌ نياورد} (سوره کهف آیه 110)

   
مشترک شو