معنی اخلاص
     face
  •   
  •  
الله دوستدار است..

Icreasefontsize decreasefontsize

معنی اخلاص

هر کس خداوند را شناخت، او را دوست گرفته و او را می پرستد و خود را برایش خالص می گرداند.

اخلاص، همان بهشتی است که افراد مخلص در پی آنند و آن روح پرهیزکاران و رازی میان بنده و خدایش است. اخلاص از بین برنده وسوسه و ریا بوده و عبارت است از آن که هدفت ازهر کاری فقط خداوند باشد و به جز او به سوی دیگری ننگری و میل دیگری در دلت بروز نکند. امید شنیدن مدح و ثنا از سوی مردم نداشته باشی و فقط از خداوند انتظار پاداش ببری.

ایوب سختیانی تمام شب را قیام می کرد و این را پنهان نگاه می داشت و به هنگام صبح چنان صدایش را بالا می برد که گویی همین لحظه از خواب برخاسته است.

اخلاص کمال عمل و نیکویی آن است. آن گرانبهاترین چیز در دنیا بوده وعبارت است از این که در اعمال و طاعات، نیت و هدفت فقط خداوند بوده و دیدن زودگذرمردم را با پایداری دیدن و نظارت پروردگاراز یاد ببری. آن چه را که برای الله است، پروردگار بزرگوار پاداش داده و آن چه که برای غیر اوست نابود می شود و از بین می رود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید : "همانا معیار پذیرش اعمال بر اساس نیت بوده و هرکس بر اساس آن چه نیت کند پاداش می بیند. هرکس هجرتش برای دنیا یا برای ازدواج با زنی باشد، پس هجرتش به همین هدف قرار داده می شود" (روایت از بخاری است)

   
مشترک شو