الله باریک بین است
     face
  •   
  •  
الله یکتای یگانه است

Icreasefontsize decreasefontsize

الله باریک بین است

همانا او الله همان ذات باریک بین است . {آری پروردگارم برای [ تدبیر] آنچه بخواهد، باریک بین است} (سوره یوسف آیه 100)

"باریک بین" ... آن که آفریدگان را برای بندگان رام و مسخر می کند و این به سبب لطف و مهربانی و دوستی او است.

"باریک بین" ... آن که دانش او به تمامی اسرار و رازها و امور پوشیده احاطه یافته است و امور مخفی و رازهای درونی و نکته های پنهان را می داند و به بندگان مومنش بسیار مهربان و به لطف و احسان خود از راه هایی که نمی دانند مصالح را به آنان می رساند.

"باریک بین و مهربان" ... ذاتی که بسیار نیکی می کند و جود و بخشش فراوان دارد.

"باریک بین و مهربان" ... نسبت به بندگانش بسیار مهربان است : {خداوند به بندگانش مهربان است} (سوره شوری آیه 19) ، به آنان می بخشد آنچه برای دین و دنیای آنان شایسته است و آنان را از آنچه در دین و دنیایشان بد است باز می دارد.

"باریک بین و مهربان" ... دیدگان او را در نمی یابند و او دیدگان را در می یابد : {چشم ها او را درنیابند و او چشمان را در می یابد و او باریک بین آگاه است} (سوره انعام آیه 103)

"باریک بین" ... امور پنهان و پوشیده را می داند و کردارهای بسیار ریز را می شمارد و در شب و روز هیچ چیز از او پنهان نمی ماند. مصالح کوچک و بزرگ بندگان را می داند و با آنان مهربانی می کند.

"باریک بین" ... در هنگام قضاوت در امور به بندگانش لطف و مهربانی می کند و چون امری را تقدیر نمود آنان را یاری می دهد و چون کار سخت و بسته شد دروازه های گشایش را برایشان می گشاید و به وقت سختی کار را برایشان آسان می کند. پاک و منزه است آن ذات.

همانا او الله همان ذات باریک بین و مهربان است...

   
مشترک شو