الله به ارث برنده است.
     face
  •   
  •  
الله بسیار صاحب مهر و بخشش و در گذرنده است

Icreasefontsize decreasefontsize

الله به ارث برنده است

همانا او الله همان ذات به ارث برنده است... {و ‌به‌ يقين‌ ‌ما زنده‌ مي‌كنيم‌ و مي‌ميرانيم‌ و ‌ما ميراثبريم} (‌سوره حجر آیه 23)

"به ارث برنده" ... کسی که زمین و هر آن چه در آن است را به ارث می برد و چیزی جز آن ذات ارجمند و با عظمت بر جای نمی ماند.

"به ارث برنده" ... او بعد از مخلوقاتش بر جای می ماند. برای تمام پادشاهیش، هر پادشاهی و سلطنتی به سلطنت و پادشاهی او بازمی گردد.

از ستم و سرکشی و گردنکشی و تکبر هشدار داده و بازگشت همگی به سوی خداست، زیرا او به ارث برنده است.

"به ارث برنده" ... او بندگان را برای هزینه کردن در راهش تشویق می کند. مال و ثروت یک امانت و عمر فانی بوده و بازگشت به سوی پروردگار به ارث برنده است.

"به ارث برنده" ... بندگانش را از ناشکری هشدار می دهد. اصل نعمت و بازگشت و سرانجام آن، از آن اوست.

"به ارث برنده" ... زمین و هر آنچه بر آن است را به ارث می برد و هر آنچه که بعد از بندگان بر جای می ماند از آن اوست. او همه را به ارث می برد ، {و ‌ما ميراث‌ ‌بر‌ [آنان‌] بوديم}(سوره قصص آیه 58)

همانا او الله همان ذات به ارث برنده است...

   
مشترک شو