الله جبران کننده است
     face
  •   
  •  
الله به ارث برنده است.

Icreasefontsize decreasefontsize

الله جبران کننده است

همانا او الله است او ارجمند و برتر است او عوض دهنده است : {اوست‌ خدايي‌ ‌که‌ معبود [راستيني‌] جز ‌او‌ نيست‌. پادشاه‌ پاك‌ سالم‌ [‌از‌ ‌هر‌ عيب‌] ايمني‌ دهنده‌ نگهبان‌ پيروزمند جبّار متكبّر. خداوند ‌از‌ آنچه‌ شرك‌ مي‌آورند پاك‌ ‌است} (سوره حشر آیه 23)

"جبران کننده" ... جبران کننده ی دل شکسته، یاور اسیر، بی نیاز کننده ی فقیر، راست کننده لغزش های لغزندگان، بخشنده گناهان گناهکاران، آزاد کننده افراد در عذاب و اصلاح کننده دل های عاشقان و فروتنان.

"جبار" ... به معنی بلند و بلندمرتبه و به معنی قهار و مسلط و به معنی مهربان است جبران کننده دل های شکسته شده و ضعیف و ناتوان برای هر کس که به او پناه برد و به او متوسل شود.

"جبران کننده" ... آن که برتری و عظمت او تکمیل شده و نعمت او بر هر چیز گسترده شده است.

"جبران کننده" ... آن که همه چیز مطیع او شده و همه چیز در برابر او فروتن و گردن کج شده اند. و هیچ کاری او را از کاری دیگر باز نمی دارد.

"جبران کننده" ... صاحب قدرت مطلق، صاحب پادشاهی و سلطنت و عظمت و مجد.

"جبران کننده" ... ستمکاران در برابر او تسلیم و نرم شده و گردنکشان در برابر او شکسته اند و شاهان و بزرگان در برابر او خوار و ذلیل شده اند و طواغیت ظالم و مجرم در برابر او در هم شکسته اند.

همانا او الله همان جبران کننده است...

   
مشترک شو