الله جمیل و زیبا است
     face
  •   
  •  
الله همان ذات با عظمت و بزرگ و سترگ و باهیبت است.

Icreasefontsize decreasefontsize

الله جمیل و زیبا است

همانا او الله همان پروردگار جمیل و زیباست ارجمند و با عظمت است...

پروردگارا از تو لذت نگاه به وجه کریم تو و شوق دیدار تو را می خواهیم.

"جمیل"... او زیباترین نام ها و زیباترین صفات را دارد.

"جمیل"... زیبایی کامل نام ها و صفات و زیبایی کمال مطلق : {و وعده پروردگارت‌ ‌از‌ روي‌ راستي‌ و انصاف‌ كامل‌ ‌است} (سوره انعام آیه 115) ، آن که آفرینش همه چیزها را به نیکویی انجام داد.

"جمیل"... زیبایی هستی دلیلی بر زیبایی و ارجمند بودن اوست. عقل ها به جمال او نمی رسند و ذهن آدمی از فهم وصف او ناتوان است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید : "من ثنای تو را شمار نمی کنم تو چنانی که خودت وصف نموده ای" (روایت از مسلم است)

"جمیل" ... زیبایی آفریده ها را او بخشیده و گمان نیکو به او را خودش عطا کرده است.

ای جمیلی که جمال و زیبایی را دوست داری، قلوب ما را با ایمان زیبا کن و به اخلاق وقلوب و ظاهر ما زیبایی ببخش.

همانا الله جمیل است...

   
مشترک شو