الله زنده پاینده است.
     face
  •   
  •  
الله روزی دهنده است

Icreasefontsize decreasefontsize

الله زنده پاینده است.

همانا او الله همان زنده پاینده است. {خدا‌ [ست‌ ‌که‌] معبودي‌ [راستيني‌] جز ‌او‌ نيست‌، زنده پاينده‌ ‌است} (سوره آل عمران آیه 2)

همانا خداوند پاینده است.. {خدا‌ [ست‌ ‌که‌] معبودي‌ [راستيني‌] جز ‌او‌ نيست‌، زنده پاينده‌ ‌است} (سوره آل عمران آیه 2)

"زنده" ... زندگی و حیات کامل داشته و به کسی دیگر نیاز ندارد. هر چیز دیگر به او نیازمند بوده وهمه چیز جز ذات پاک او نابود می شود.

"زنده پاینده" ... حیات کامل دارد و متکی به خود می باشد و اهل آسمان ها و زمین به او وابسته اند و اوست که کار آنان را اداره کرده و تدبیر روزی و تمام احوال آنان را می کند ، "زنده" ... جامع صفات ذات است و "پاینده" ، یعنی جامع تمام صفات است.

"پاینده" ... پایدار به وجود خویش و از غیر خود بی نیاز است. او ارجمند و با عظمت است.

"پاینده" ... بر کردار هر نفسی ناظر و نگهبان اعمال و اقوال و نیکی ها و بدی های آنها بوده و روز رستاخیز پاداش و کیفر آنان را می دهد.

"پاینده" ... تمام اعمال بندگان را می شمارد، او ارجمند و با عظمت است.

"پاینده" ... زندگی تمام بندگان را تکفل نموده و به آنان روزی می دهد و امور آنان را می گرداند و کارشان را تدبیر می کند.

"زنده پاینده است" ... برای همیشه باقی است و زوالی ندارد بلند مرتبه و پاک است.

همان او الله همان زنده پاینده است...

   
مشترک شو