الله سالم از هر عیب است.
     face
  •   
  •  
الله آشکار است.

Icreasefontsize decreasefontsize

الله سالم از هر عیب است

همانا او الله سالم از هر عیب است.

الله سالم از هر عیب است. سلامتی از او می جوشد و هیچ بنده ای جز با دهش او به سلامتی نمی رسد و هیچ موفقیتی جز به توفیق او حاصل نمی شود.

"همانا او سالم از هر عیب است" ... سالم از هر گونه عیب و نقص و دیگران را از هر گونه شر و بدی و آفت سالم نگه می دارد.

"همانا او سالم از هر عیب است" ... صفات او از هر گونه مشابهت با آفریدگان سالم بوده و از هر نوع عیب و اوصاف ناقص، سالم است. دانش و علم او کامل ، عدل اش شامل و فراگیر و بدون هیچ گونه عیب است. حکم و دستور او بی کم و کاست، قضای او بی عیب است. آفرینش او سالم است. او سالم و بی عیب است و سلامتی از او می جوشد با برکت است آن ذات صاحب جلال و عزت.

خداوند سلامتی در دو جهان را برای بندگانش قرار داده است ؛ {سلام بر ابراهیم} (سوره صافات آیه 109) ، {سلام بر موسی و هارون} (سوره صافات آیه 120) ، {سلام بر پیغمبران} (سوره صافات آیه 181) ، و در سرای دیگر خداوند بلند مرتبه می فرماید : {به سلامت و ایمنی به آنجا در آیید} (سوره حجر آیه 46)

"سالم" ... سلامتی کامل که بعد از آن هیچ گونه ترس و واهمه ای وجود ندارد. بخشش و گذشتی که بعد از آن هیچگونه هراسی وجود ندارد ؛ او سالم است و سلامتی از اوست.

همانا او الله، همان ذات سالم و بی عیب است.

   
مشترک شو