الله سپاسگذار حق شناس است.
     face
  •   
  •  
الله سپاسگذار حق شناس است.

Icreasefontsize decreasefontsize

الله سپاسگذار حق شناس است

همانا او الله همان ذات سپاسگذار حق شناس است.

همانا او الله همان ذات حق شناس است... {‌خدا‌ قدردان‌ داناست} (‌سوره بقره آیه 158) ، {به‌ راستي‌ پروردگارمان‌ آمرزنده قدرشناس‌ ‌است} (سوره فاطر آیه 34)

آن پروردگار پاک و بی آلایش از عمل بسیار کم هم قدردانی می کند و اشتباهات فراوان را می بخشد. کردار افراد مخلص را بدون حساب چند برابر می کند.

" الله بسیار سپاسگزار است" ... هر کس از او سپاسگزاری کند به او می دهد و هر کس از او بخواهد می بخشد و یاد می کند هر کس که او را یاد کند. حق شناس را فزون می دهد و بهره کافر و حق ناشناس زیان و ضرر است. خداوند بلند مرتبه می فرماید : {اگر‌ سپاس‌ گزاريد ‌به‌ ‌شما‌ افزون‌ دهم‌ و ‌اگر‌ كفر ورزيد، [بدانيد ‌که‌] عذاب‌ ‌من‌ سخت‌ ‌است} (سوره ابراهیم آیه 7)

همانا او الله همان ذات حق شناس بسیار سپاسگزار است...

   
مشترک شو