الله شنوای بیناست.
     face
  •   
  •  
الله نور است

Icreasefontsize decreasefontsize

الله شنوای بیناست

همانا او الله همان ذات شنوای بیناست.

ای شنوا دعای ما را گوش کن و آن را اجابت فرما، چرا که تو به کردار ما و کوتاهی ها و نیازمندی های ما بینایی و ما فقط نیازمندی های خود را به پیش تو می آوریم.

"الله شنواست" ... تمامی صداهای ضعیف و قوی را شنیده و یک صدا او را از شنیدن صدای دیگری وصدای یک سائل، او را از شنیدن صدای سائل دیگر باز نمی دارد.

"شنوای بیناست" ... سخن تو را می شنود، از خودت حساب بگیر. دعای تو را می شنود پس با اصرار دعا کن. کردار تو را می بیند و هیچ امری بر او پنهان نمی ماند پس نیکی کن که خداوند نیکوکاران را دوست دارد.

"الله بیناست" ... همه چیزها را می بیند هرچندان که کوچک و یا بزرگ ، در شب و یا روز پنهان باشد.

"شنوا" ... همه سخنان را با وجود تفاوت زبان ها و تنوع نیازها می شنود.

"بیناست" ... حرکت پای مورچه سیاه را در شب تاریک بر صخره سخت می بیند و هر آنچه را که زیر هفت زمین است مشاهده می کند، همانگونه که هر چیز بالاتر از هفت آسمان را نیزمی بیند.

"شنوای بیناست" ... هیچ چیزی بر او مخفی نمی ماند، هیچ امر عجیب و غریب و استثنایی و سرگردان و غیر سرگردان بر او پنهان نمی ماند.

همانا او الله همان ذات شنوای بیناست.

   
مشترک شو