الله همان ذات با عظمت و بزرگ و سترگ و باهیبت است.
     face
  •   
  •  
الله حسابگر و کافی است.

Icreasefontsize decreasefontsize

الله همان ذات با عظمت و بزرگ و سترگ و باهیبت است

همانا او الله است همان ذات با عظمت و بزرگ و با هیبت است.

او الله است همان ذات موصوف به عظمت و کبریاء و ارجمندی و سرافرازی.او از هر چیز دیگر بزرگتر و از همه عالی تر و برتر است و احترام، تعظیم و بزرگی او در قلوب دوستان و برگزیدگان اوست. دل های آنها از احترام و اجلال و فروتنی و خشوع برای کبریای او لبریز گشته است.

چقدر پاک و بی آلایش هستی ای پروردگار بزرگ، چقدر تو عالی شان هستی. {پس‌ نام‌ پروردگار بزرگت‌ ‌را‌ ‌به‌ پاكي‌ ياد كن} (سوره واقعه آیه 96)

ای پروردگار ارجمند و با عظمت، ای ذات عالی مقام ما توان شمارش ستایش و عظمت تو را نداریم ای پروردگار صاحب جلال و کرامت.

او در ذات پاکش بسیار بزرگ و عالی شان و در اسماء و صفاتش بزرگ است. {چيزي‌ مانند ‌او‌ نيست} (سوره شوری آیه 11)

او صاحب مقام عالی و باعظمت است. هر کس در چیزی از آن با او درگیر شود او را از بین برده و کمرش را می شکند. همانگونه که در حدیث قدسی می فرماید : "کبریاء پوشش بالا تنه من و عظمت شلوار من است، هر کس در یکی از این دو با من درگیر شود او را در آتش می اندازم" (روایت از احمد است)

همانا او الله همان ذات ارجمند بزرگ و با عظمت و صاحب جلال و برتری است...

   
مشترک شو