الله گستراننده و چاره ساز است.
     face
  •   
  •  
الله بسیار صاحب مهر و بخشش و در گذرنده است

Icreasefontsize decreasefontsize

الله گستراننده و چاره ساز است

همانا او الله است، همان گستراننده ی چاره ساز : {حقّا ‌که‌ ‌خدا‌ فراخ‌ نعمت‌ داناست} (سوره بقره ایه 115)

همانا او الله است، همان گستراننده ی چاره ساز .

"چاره ساز جامع و شامل" ... جواد و بخشنده است و ظرفیت هر درخواست را دارد.

"جامع و شامل" ... در صفاتش کامل است. در نام هایش بسیار بزرگ و سترگ است. کسی نمی تواند ثنای او را بشمارد. عظمت، پادشاهی و سلطنت، فضل و جود و احسان او بسیار پهناور و سترگ است.

"جامع و شامل" ... ظرفیت و گنجایش دادن به همگی بندگان را به شکل کافی داشته و به دانش احاطه کامل دارد و همگی تحت حفظ او و زیر تدبیر او هستند.

"چاره ساز" ... او کسی است که سمع او همه صداها را به تفصیل تشخیص داده و زبان ها بر او در هم نمی آمیزند.

"چاره ساز" ... از عبادت بندگان شادمان می شود و دین را آسان کرده و برای آنان گشایش قایل شده است. آن پروردگار ارجمند و با عظمت.

همانا الله صاحب نعمت فراوان است...

   
مشترک شو