الله گیرنده و گشاینده است
     face
  •   
  •  
الله آشکار است.

Icreasefontsize decreasefontsize

الله گیرنده و گشاینده است

همانا او الله همان ذات گیرنده و گشاینده است.

"الله ذات گیرنده و تنگ کننده" ... روزی برخی را می کاهد و آنان را می آزماید و آن را از برخی باز می دارد تا آنان را خوار سازد و به برخی می دهد تا آنان را برافرازد.

"الله گشاینده است" ... گشاینده روزی و گشاینده معارف قلوب است و تمامی این ها برابر با حکمت، رحمت، کرم و جود اوست.

همانا او الله همان ذات گیرنده و گشاینده است...

   
مشترک شو