شناخت خداوند با استفاده از نام ها و صفاتش
     face
  •   
  •  
الله دوستدار است..
   
مشترک شو