شناخت خداوند با استفاده از نام ها و صفاتش
     face
  •   
  •  
الله دهنده و بازدارنده است.
   
مشترک شو