بازبینی (شناخت خداوند با استفاده از نام ها و صفاتش) – (1)
     face
  •   
  •  
الله بخشنده و مهربان است

Icreasefontsize decreasefontsize

بازبینی (شناخت خداوند با استفاده از نام ها و صفاتش) – (1)

1- معنی این کلام خداوند متعال را توضیح دهید : {وخداوند نامهاي‌ نيك‌ دارد. ‌پس‌ ‌به‌ ‌آن‌ [نامها] ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ [دعا] بخوانيد و آنان‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌در‌ نامهايش‌ كجروي‌ مي‌كنند، رها كنيد، [سزاي‌] آنچه‌ ‌را‌ مي‌كردند، خواهند ديد} (سوره اعراف آیه 180)

2- چرا دانش شناخت الله تعالی و اسماء و صفات او برترین علوم و دانش ها هستند؟

3- اسماء و صفات الله تعالی را چگونه می شناسی؟ برای مثال چگونه می دانی که الله تعالی غفور است؟

   
مشترک شو