بازبینی (شناخت خداوند با استفاده از نام ها و صفاتش) – (2)
     face
  •   
  •  
الله آشکار است.

Icreasefontsize decreasefontsize

بازبینی (شناخت خداوند با استفاده از نام ها و صفاتش) – (2)

1- از اسمهای الله که بر صفات زیر دلالت کرده اند چه آموخته اید.

ا- جلال، قدرت و عظمت

ب- جمال و کمال

ج- رحمت و کمال

2- آثار اسماء و صفات الله چگونه در زندگی شما آشکار می شوند؟

3- کدامین اسمها و صفات پروردگار در شما بیشترین تاثیر را بر جای گذاشته اند و چرا؟

4- برخی از صحنه های تاثیر اسمای خداوند در زندگی خودتان را بیان کنید.

   
مشترک شو