پروردگار من الله است
     face
  •   
  •  
الله اجابت کننده است.
   
مشترک شو