پروردگار من الله است
     face
  •   
  •  
الله توبه پذیر است
   
مشترک شو