باز بینی (پروردگار من الله است)
     face
  •   
  •  
الله پادشاه فرمانروای صاحب قدرت مطلق است.

Icreasefontsize decreasefontsize

باز بینی (پروردگار من الله است)

1- اگر ایمان از زندگی مردم رخت بر بندد، چه رخ می دهد؟

2- آیا خداوند متعال به بندگی بندگان یا به توبه آنان نیازی دارد؟

3- بندگان در چه چیزی به خداوند متعال نیاز دارند؟ به چه دلیل؟

4- بزرگترین آیه و نشانه خداوند که در زندگی تان تاثیر داشته را ذکر کنید.

   
مشترک شو